Lange tijd was het stil rond de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone als nieuwe en verbindende stadswijk in Zuidwest. En toen, net na het verschijnen van onze vorige editie, kwam de gemeente met nieuws over de omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 en het verder uitgewerkte stedenbouwkundig plan Merwede, beide door het Utrechtse college van burgemeester en wethouders inmiddels vastgesteld. De gemeenteraad gaat de plannen nu bestuderen en zal, naar verwachting, in de loop van 2021 een besluit nemen. Voor wie zich afvroeg hoe een en ander er voor staat even een update.

Er is, buiten het zicht van de meesten van ons, wel wat aan het nieuws vooraf gegaan trouwens. Zo zijn er in 2020 maar liefst 467 inspraakreacties gegeven op uiteenlopende onderdelen van de eerder gepresenteerde plannen en die liggen nu dus voor een definitieve beslissing bij de gemeenteraad. De meeste reacties gaan over de wandel- en fietsbruggen, het fietsverkeer in de omliggende wijken en over de hoogte en het aantal gebouwen. Alle reacties zijn zorgvuldig bekeken en onderzocht en hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Iedereen kreeg daarover een reactie van de gemeente. Tegelijkertijd is met de marktpartijen een akkoord bereikt op de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van stadswijk Merwede, deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone.

GEEN FIETSBRUG

De belangrijkste aanpassingen zijn dat er geen fietsbrug komt vanuit het bedrijvenpark in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone via de Jutfasepunt naar Hoograven, dat hogere gebouwen zijn verplaatst naar de kant van de Europalaan én een concrete(re) invulling van het programma waar het gaat om voorzieningen, zoals winkels, gezondheidszorg, kinderopvang, horeca, urban sports en plekken om te ontspannen in parken of op buurtpleinen. Ook is er een buurtaanpak voor de direct aangrenzende buurten opgesteld, zoals Hoograven, Rivierenwijk, Dichterswijk en Transwijk. Voor Transwijk valt daarbij te denken aan een fietsvriendelijke inrichting van de Lanslaan, het opnieuw inrich[1]ten van Park Transwijk, zodat het meer wandel[1]en fietsverkeer aankan en het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Europalaan.

BETAALD PARKEREN

Ook de invoering van betaald parkeren in zowel de Merwedekanaalzone als in de wijken rondom Merwede ligt op tafel. In Merwede, deelgebied 5, komt weinig parkeerruimte en mede daarom zullen toekomstige bewoners waarschijnlijk veel gebruik maken van de fiets, het openbaar vervoer en deelauto’s. Om te voorkomen dat zij en bezoekers hun auto in omliggende wijken gaan parkeren worden maatregelen genomen om parkeeroverlast daar te voorkomen. Betaald parkeren is daarbij in beeld voor Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk, de woonboulevard en op termijn ook een deel van Kanaleneiland Zuid. Hoe zich dat verhoudt tot de verwachtingen rond mobiliteit en bereikbaarheid in Utrecht Zuidwest valt wat lastig te bepalen. De groei van het autoverkeer neemt volgens de gemeente af en fietsverkeer en gebruik OV nemen juist toe in Utrecht.

BRUGGEN

Uit de gemeentelijke Reactienota (92 pagina’s) blijkt, dat er vanuit Transwijk in het kader van de inspraak weinig reacties zijn binnengekomen over de gevolgen van de nieuw aan te leggen bruggen ter hoogte van de wijk. Men ziet die bruggen als betere verbinding met het centrum en de oostkant van de stad. Wel wordt aandacht gevraagd voor de oversteekbaarheid van de Europalaan voor fietsers en voetgangers en de fietsverbindingen door Transwijk, dat laatste onder andere in relatie tot de gewenste rust in en om Park Transwijk. De gemeente verwacht weinig toename van fiets- en voetgangersstromen door Transwijk, maar kijkt voor de routes Krikkelaan-Struykenlaan, Lanslaan-Beneluxlaan, Westerdijklaan en Koeriersterlaan wél naar de oversteekbaarheid van de Europalaan en de fietsvriendelijkheid, eventueel in combinatie met groen.

 

* Blok 8 wordt het grootste en meest stedelijke blok in Merwede (deelgebied 5): een gemengd gebouwensemble met appartementen, voorzieningen en veel groen. Locatie direct naast de huidige Stadstuin (check oa https://synchroon.nl/projecten/utrecht/merwede