Veel bewoners niet blij met herinrichting Alexander de Grotelaan!

 

 

Van maart tot oktober 2019 vond op Kanaleneiland Zuid de herinrichting plaats van de Alexander de Grotelaan. In opdracht van de gemeente Utrecht vond in twee delen een opknapbeurt plaats van zowel ‘de huisaansluitingen en waterafvoer als de verhardingen en terreininrichtingen’. Ook werd het aantal parkeerplaatsen teruggebracht naar 110. Op 246 woningen levert dat vanzelfsprekend problemen op!

Al in maart 2017 organiseerde de gemeente Utrecht een middagbijeenkomst over de aanstaande herinrichting van de Alexander de Grotelaan. Bewoners konden aangeven wat hun wensen waren met betrekking tot de herinrichting van ‘hun’ straat. Voor veel bewoners bleek dat een onhandig tijdstip in verband met werk, de opkomst was dan ook relatief laag. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere benoemd dat men graag meer en betere parkeerplekken wilde. Tijdens een vervolgbijeenkomst in oktober 2017, wederom op een voor veel bewoners onhandig tijdstip, werd het ontwerp van de herinrichting gepresenteerd. Dat bleek niet afgestemd op de bewonerswensen en ontwerptekeningen waren voor niet-deskundigen erg lastig te begrijpen. Met de feedback vanuit bewoners bleek nauwelijks iets gebeurd en ook de communicatie vanuit de gemeente liet in de ogen van veel bewoners nogal te wensen over. Reden voor bewonerscommissie Roosal om bij de gemeente meer informatie op te vragen. Daaruit bleek dat de gemeente had besloten om het aantal parkeerplaatsen voor Alexander de Grotelaan Zuid te beperken tot 55 voor een straat met 123 woningen. Een meting van de huidige geparkeerde aantallen door bewoners zelf toonde aan dat de beperking zou leiden tot een flink tekort aan parkeerplaatsen.

HANDTEKENINGEN
Naar aanleiding van die meting besloot de gemeente een onderzoeksbureau de situatie te laten bestuderen en de resultaten van dat onderzoek ondersteunden de meting van de bewoners. Daarnaast werden door bewoners handtekeningen verzameld om te pleiten voor meer parkeerplekken. Desondanks bleef de gemeente bij het besluit om het aantal parkeerplaatsen bij de herinrichting te beperken tot 55. Voor de totale Alexander de Grotelaan Noord en Zuid gaat. het om een tekort van circa 50 parkeerplaatsen in een straat met 246 woningen.

INFORMATIEPROCES ZONDER ECHTE INSPRAAK
Veel bewoners kregen de indruk dat de meeste input voor de herinrichting van de gemeente zelf kwam en dat men niet van het plan wilde afwijken. Het participatieproces werd door hen dan ook meer gezien als een informatieproces zonder echte inspraak. De gemeente leek voornamelijk in te zetten op het realiseren van haar groen-georiënteerde beleidsdoestellingen. Het was de lokale fractie van DENK, die daarom november 2018 schriftelijke vragen stelde over de herinrichting, waarbij onder andere de beperking van het aantal parkeerplaatsen werd benoemd. Omdat de herinrichting al in het voorjaar van 2019 zou starten, inclusief het inkrimpen van het aantal parkeerplaatsen, werd om haast gevraagd bij de beantwoording. Daarin werd de partij tegemoet gekomen, want al begin december kwam het college van burgemeester en wethouders met antwoorden. Die voldeden echter geenszins aan de verwachtingen. Het college verwierp alle suggesties van DENK over falende participatie en slechte communicatie met bewoners, alsmede verkeerde berekeningen van het aantal feitelijk benodigde parkeerplekken en de te verwachten toekomstige parkeerproblemen.

PARKEERBELEID
De terechte vraag van veel bewoners om meer en betere parkeerplekken werd door de gemeente anders geïnterpreteerd. Normaal gesproken konden gemiddeld 80 auto’s in de straat parkeren terwijl er officieel maar 21 parkeervakken waren. Bewoners wilden daarom meer en betere parkeerplekken voor die 80 auto’s. De gemeente gaf echter aan: “Bij herinrichtingen moet er afdoende parkeerplaats in de straat of de omliggende straten zijn voor bewoners en bezoekers om hun auto te parkeren, maar het creëren van meer parkeerplaatsen dan in de bestaande situatie leidt tot meer files, meer luchtverontreiniging en draagt daarbij niet bij aan een gezonde stad voor iedereen. Dit is geheel in lijn met het bestaande parkeerbeleid zoals vastgelegd in de nota stallen en parkeren.”
Inmiddels is het december 2020 en wat is momenteel de situatie in en rond de Alexander de Grotelaan? Zoals bij elke herinrichting in de stad is het straatbeeld aangepast aan de huidige tijd. De straat is nu smaller, groener en éénrichting. Ook zijn parkeerplaatsen duidelijker gemarkeerd, een wens vanuit bewoners. Maar er zijn ook parkeerproblemen, mensen moeten tenslotte nog steeds hun auto kwijt! Dat is gezien de voorgeschiedenis niet geheel onverwacht, maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Op de Alexander de Grotelaan Zuid gaat het om totaal 123 wooneenheden, waarvoor nu 55 parkeerplaatsen zijn gerealiseerd en zeven ongereguleerde. Bij nieuwe bouwprojecten op Kanaleneiland wordt een parkeernormen van 1,10 – 1,20 gehanteerd en voor zelfstandige studio’s een parkeernorm van 0,50. De parkeernorm van Alexander de Grotelaan is 55/123= 0,45. Wat wij vanuit bewoners vernamen is dat handhaving momenteel boetes uitdeelt op de ongereguleerde parkeerplekken, die tenslotte zelf door de gemeente zijn aangeduid als mogelijke parkeerplekken.

BOETES
Het is voor bewoners niet geheel duidelijk waarop deze boetes zijn gebaseerd. Zo worden eigenaren van garageboxen, die hun auto voor hun eigen garagebox parkeren, bekeurd. Contact daarover vanuit bewoners met de projectleider heeft nog niet tot duidelijkheid geleid. Waar de gemeente Utrecht in haar begroting over 2018 nog aangeeft de wijkparticipatie te willen verbeteren met meer aandacht voor betrokkenheid tijdens de planvorming in plaats van aan het eind, lijkt de afstemming met bewoners hier nog alles behalve gladjes te verlopen. Veel bewoners weten bijvoorbeeld niet waar en hoe daarover een klacht in te dienen en haken snel af als de gemeente zich daarbij niet heel meewerkend opstelt. Of dat verklaart waarom mensen in kwetsbare wijken nauwelijks actief zijn zou een nader onderzoek dan ook meer dan waard zijn!

 

Foto: www.scherrenberg.com