In de vorige editie van de Zuidwester kwam in het artikel ‘Nieuwbouw versus leegstand’ al ter sprake dat in de uiterste punt van Transwijk nieuwbouwontwikkelingen plaatsvinden. Inmiddels is ons uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 gebleken dat er voor datzelfde gebied plannen liggen voor een nieuw stadscentrum. Vol verwachting klopt ons hart, want rijmt het één wel met het ander?

Papendorp en Stadseiland-zuid (Woonboulevard, Westraven en Merwedekanaalzone deelgebied 6) gaan onder de naam A12-zone in de toekomst mogelijk een nieuw stadscentrum vormen. Dat valt te lezen in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, ook wel de RSU genoemd. Het stadsbestuur stelt daarin de komende twintig jaar een groei te verwachten van 100.000 extra inwoners. In de RSU staan de keuzes die men daarbij voor de toekomst wil maken en hoe de weg daarnaartoe eruit ziet. Het is onderdeel van de koers van de omgevingsvisie. Zo weet straks iedereen hoe Utrecht zich op stads- en wijkniveau ongeveer gaat ontwikkelen. Over dat laatste bestaat nogal wat discussie in de stad momenteel, want bij navraag blijkt dat het grootste deel van de Utrechtse bevolking de RSU helemaal niet kent!

Maar los van de discussie over het wél of niet kennen van de RSU en de verwachte explosieve groei van de stad staan de gemeentelijke plannen voor ‘Utrecht Dichtbij’ als uitgangspunt voor alle toekomstige ontwikkelingen. Daarbij moet iedere inwoner binnen ongeveer tien minuten lopen of fietsen bij zijn/haar dagelijkse bestemmingen kunnen komen en wordt er ingezet op de ontwikkeling van nieuwe stadscentra, zoals in de A12-zone. Daarom zal er geïnvesteerd worden in wandel- en fietspaden, voorzieningen, werk en een nieuw OV-netwerk. De verschillende deelgebieden in de A12-zone moeten in samenhang worden ontwikkeld, waarbij elk deelgebied ruimte kan bieden voor bepaalde delen voor kleinschalige en middelgrote bedrijvigheid, gemengd met andere stedelijke functies zoals woningen en voorzieningen.

Om op die woningen maar even in te zoomen. In de RSU wordt melding gemaakt van, volgens het Meerjaren Perspectief Ruimte (2020), zo’n 4650 woningen: daaronder tweehonderd in Merwedekanaalzone deelgebied 6, vierhonderd in Transwijk, 1700 op Kanaleneiland, 1350 in Groenewoud en 1000 in Papendorp Noord. Ook wordt er melding gemaakt van 1300 woningen in de Merwedekanaalzone deelgebied 6 als onderdeel van de 10.000 woningen in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone en een ondergrens aan de extra programmering tot 2040 van 3500 woningen in het Utrechtse deel van de A12-zone (Westraven, Woonboulevard en Papendorp). Nader gebiedsonderzoek voor de gehele A12-zone (inclusief buurgemeentes) moet meer duidelijkheid geven over het te realiseren aantal woningen in balans met de andere functies.

Al met al flinke uitbreidingsplannen dus aan de zuidzijde van Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone. Of eigenlijk meer inbreidingsplannen, want de ontwikkelingen zullen (grotendeels) plaatsvinden binnen de bestaande stadsgrenzen en die voorgenomen verdichting van de stad gaat onvermijdelijk leiden tot meer drukte in de bestaande omgeving. Zo lazen wij over ‘een hoge mate van verstedelijking op Westraven met een levendige mix tussen wonen en werken’, het ‘behouden van de Woonboulevard en het verhogen van de attractiviteit door aanpak openbare ruimte en toevoeging van functies zoals wonen, voorzieningen, groen en energie’ en de ‘verstedelijking van de Merwedekanaalzone deelgebied 6’, ook bekend als het Business Eiland Utrecht. Verder wordt nog ingegaan op verbeterde bereikbaarheid, HOV-verbindingen, het Rondje Stadseiland en vergroening!