13 februari 2022 – We kondigden het in de vorige editie van De Zuidwester al aan, er zijn op woensdag 16 maart 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in het te volgen en te toetsen beleid binnen de gemeente. Beleid dat ons allemaal aangaat over zaken als betaalbare huur- en koopwoningen, duurzame afvalverwerking en veiligheid op straat. Maar welke visies hebben lokale partijen en wat zeggen hun partijprogramma’s eigenlijk over jouw wijk of buurt?

Welke partijen doen er mee? Ken je ze? En zo ja hoe of waardoor? Hebben ze wat betekend of gaan ze wat betekenen voor de wijk of buurt waarin jij woont? En zo ja, wat dan? Wat vinden zij belangrijk? Wij bekeken een aantal verkiezingsprogramma’s en vroegen diverse lokale politici/gemeenteraadsleden naar hun visie op de actuele ontwikkelingen op/in Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 eindigden GroenLinks, D66 en DENK op plaats 1, 2 en 3 in Utrecht Zuidwest. Of dat nog zo zal zijn moet blijken, maar belangrijk om in ieder geval deze partijen naar hun mening te vragen. Ook andere partijen wilden echter wel wat kwijt over de lokale politiek.

THUIS BIJ GROENLINKS

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Utrecht heet ‘Utrecht. Thuis voor iedereen’ en heeft als speerpunten betaalbaar wonen, een sociale inclusieve stad en een duurzame toekomst. Maar liefst 69 pagina’s vrij algemene programmapunten rond de benoemde thema’s en vrij weinig wijk- of buurtspecifieke kwesties. Wel wordt nadrukkelijk gepleit voor het leggen van contact door middel van diverse rolmodellen, mentoren en ervaringsdeskundigen die positieve voorbeelden zijn in de buurt. Buurtvaders, -moeders en -jongeren voorkomen onrust door buurtgenoten aan te spreken op hun gedrag op straat. Contact tussen wijkbewoners over wat er speelt in de buurt kan gevoelens van onveiligheid wegnemen. Daarom wil GroenLinks investeren in bewonersoverleg en ook de inzet van wijkagenten wordt daarbij als belangrijk onderdeel gezien. Dat beamen de wijkagenten (elders in deze krant) ook zelf.

Julia Kleinrensink, fractievoorzitter GroenLinks Utrecht, is als bewoner van Kanaleneiland trots op de initiatieven van en voor wijkbewoners in Zuidwest, zoals het Krachtstation, het Huis van Vrede en de Stadsbrug. “Ik geniet van wat de wijk te bieden heeft: wandelen langs het kanaal waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, de soms nog onontdekte horecazaken, de speelplekken voor kinderen. GroenLinks wil de mooie mix in Zuidwest behouden. Betaalbaar wonen staat voorop. We willen de verkoop van sociale huur stoppen. We zorgen voor ruimhartige armoederegelingen. De ontwikkeling van Merwede zorgt voor meer scholen, sport en cultuur. Zo profiteert de hele wijk. We zetten ons in voor meer groen, bijvoorbeeld in park Transwijk en een groen rondje stadseiland met wandel- en sportroutes. Zo zorgen we voor een thuis voor iedereen.”

DE AMBITIEUZE STAD VAN D66

Ook D66 Utrecht begon haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen al vorig jaar met het verkiezingsprogramma ‘De Ambitieuze Stad. Groei voor alle Utrechters’. Net als bij GroenLinks veel algemeen geldende programmapunten voor een bruisende, kansrijke, groene, groeiende, gezonde, veilige, democratische, investerende stad. Weinig concrete ideeën voor wijkgericht beleid of aanpak van specifieke wijkkwesties of –problematiek. Wel specifiek is de partij over het toegankelijk(er) maken van cultuur in alle wijken en het betrekken van inwoners bij de invulling daarvan. De aankondiging van plannen voor een Jongerencultuurhuis in Merwede (deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone) is daar een voorbeeld van. Er zijn volgens D66 nog te veel groepen in de stad die niet vinden wat ze zoeken en wijken waar niet zoveel te beleven is. En al op 18 februari 2020 was het fractievoorzitter Susanne Schilderman, zelf wijkbewoner, die op Twitter aangaf zich te willen inzetten voor een opknapbeurt van de openbare ruimte in Overvecht en op Kanaleneiland, waar veel geld voor wordt vrijgemaakt.

Susanne: “Wonen in Zuidwest is heerlijk en heeft vooral door al het water als wijk van Utrecht haar eigen karakter. De kades van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal zijn mijn lievelingsplaatsen om te wandelen en sporten. De straten in Zuidwest zijn echter wel aan een grote opknapbeurt toe. Wij willen dat juist de mensen die hier wonen invloed kunnen uitoefenen op hoe hun straat er uit moet komen te zien. Er is veel ruimte om meer speeltuinen, groen en fietsenstallingen toe te voegen. De komende jaren moeten de straten veiliger, groener en mooier worden. Wij gaan er voor zorgen dat u daar zelf over kan beslissen.”

DENK: UTRECHT IS VAN ONS ALLEMAAL

Ook DENK Utrecht was in 2018, net als GroenLinks en D66, populair in Zuidwest. De partij komt dan ook geregeld in beeld als buurtbewoners zich niet gehoord voelen door de gemeente of organisaties die bepalend zijn in hun leven. Het verkiezingsprogramma voor 2018 van de lokale fractie heette ‘Utrecht is van ons allemaal’ en begon met de vragen. Wordt jouw Utrecht rechtvaardiger, eerlijker en gelijkwaardiger? DENK gaf daarbij aan op te komen voor de meest kwetsbare groepen en zich in het bijzonder te richten op wijken als Overvecht en Kanaleneiland in de bestrijding van werkloosheid en het wegwerken van achterstanden op het gebied van welzijn en veiligheid. De partij pleit voor een intensieve(re) samenwerking tussen sleutelfiguren in de wijk(en), zoals wijkagenten, betrokken bewoners en buurtteam- en/of wijkraadsleden voor een beter zicht op specifieke buurtkwesties en –problematiek. Ook het stimuleren van bedrijvigheid in wijken waar de werkloosheid het hoogst is, zoals Kanaleneiland verdient aandacht volgens DENK Utrecht.

Ismail El Abassi, raadslid voor DENK Utrecht: “Het eerste wat er in mij op komt als ik denk aan de wijk Zuidwest is het saamhorigheidsgevoel dat in de hele wijk aanwezig is. Bewoners staan bijvoorbeeld altijd klaar om elkaar een handje te helpen wanneer dit nodig is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het vertalen van brieven, huiswerkbegeleiding en voedselbanken. DENK zal zich de aankomende vier jaar hard maken tegen kansenongelijkheid en pleiten voor meer werkgelegenheid en toegankelijke zorg. Wij zullen ons verzetten tegen het slopen en verkopen van sociale huurwoningen. Daarnaast gaan we volop inzetten op de bouw van de meer betaalbare woningen en willen we woningen verduurzamen om de energiekosten te verminderen. En DENK zal zich blijven inzetten tegen de plannen om betaald parkeren in te voeren in Zuidwest.”

PVDA: DE STAD WEER VOOR IEDEREEN

‘De stad weer voor iedereen’ heet het verkiezingsprogramma van de PvdA Utrecht. Daarin een focus op dezelfde thema’s als bij andere partijen: goed werk, betaalbaar wonen, duurzaam en groen, opgroeien en onderwijs, gezondheid en welzijn, veiligheid, diversiteit, mobiliteit, sport en cultuur, participatie en financiële keuzes. Onder het hoofdstuk betaalbare volkshuisvesting wordt wonen in leefbare buurten, extra investeren in wijken en buurten en de aanpak van winkelcentra met te weinig aanloop specifiek vermeld, evenals het betrekken van buurtbewoners daarbij. Ook de inzet op meer wijkagenten waar dat nodig is en het maken van een veiligheids- en preventieplan per wijk komt voorbij. En net als andere partijen heeft ook de PvdA participatie hoog in het vaandel. Bewoners informeren en betrekken.

Kristina van der Molen, wijkbewoner en kandidaatraadslid PvdA Utrecht: “Bijzonder is de liefde die bewoners voelen voor hun buurt en hoe veel bewoners zich inzetten voor hun omgeving. Dit zag je bij de inzet van de buurtvaders rond Oud en Nieuw en het schoonmaakinitiatief dat we pas op Kanaleneiland Noord zijn gestart. Het bruist hier van de energie en dat maakt mij een trotse bewoner. De PvdA wil ervoor zorgen dat Utrecht, en dus ook Zuidwest, weer van iedereen wordt. Betaalbare woningen voor jong én oud, aanpak van de openbare ruimte en er moet meer geïnvesteerd worden in het jongerenwerk. Tenslotte stoppen we met de onzinnige regels en controles binnen de bijstand. Geen boetes meer voor een gemiste afspraak.”

UTREGS: STADSBELANG UTRECHT

‘Simpel, duidelijk en Utregs’, dat is waar Stadsbelang Utrecht voor staat. Fractievoorzitter en raadslid Cees Bos benaderde ons zelf begin oktober vorig jaar al met de vraag of wij als wijkkrant ook ruimte bieden voor politieke bijdrages. Binnen zijn visie op wijkgerichte politiek staan thema’s als trots, eigen verantwoordelijkheid, kansen krijgen en kansen pakken centraal.

Cees: “Ik heb ontelbare herinneringen aan Zuidwest Utrecht. Ik zie mezelf als klein kind in de verkeerstuin. Ik zie een picknick met mijn eerste vriendinnetje, een eerste kusje in park Transwijk. Ik zie mezelf videospelletjes kijken bij de Kijkshop. Ik zie mezelf doosjes vouwen bij Kartonnagefabriek Miedema. Ik zie toepen bij Jerrol Boyd op de Trumanlaan. Ik zie de geboorte van mijn kinderen in het Oudenrijn Ziekenhuis en zo nog vele andere herinneringen. Ik zie ook de toekomst en nieuwe herinneringen, die gemaakt gaan worden door mezelf en andere Utrechters de wijk. Stadsbelang Utrecht wil zich de komende vier jaar inzetten voor de leefbaarheid in Zuidwest Utrecht en voorkomen dat die gaat lijden onder de enorme geplande hoeveelheid inwoners van de Merwedekanaalzone.